Planbesked - ansökan

LÄS MER

Om någon planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan man begära ett planbesked av kommunen.

En begäran om planbesked ska vara skriftlig, och enligt Plan- och bygglagen 5 kap 3 § ska den innehålla:

  • en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • en karta som visar det område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.  

Avgift för planbesked
Det utgår alltid en avgift för planbesked, oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Pengarna täcker kostnaderna för den arbetsinsats som tjänstemannen gör under planutredningen. Glöm inte att bifoga karta över det område som berörs och bilagor som visar vilken typ av förändring ansökan gäller. 

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Personuppgiftshantering - Valdemarsviks kommun

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se