Installation av värmepump - anmälan/ansökan

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan eller ansökan om du vill installera, anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten. Om installationen utförs inom område med detaljplan inom 100 m från strandkant till ytvattentäkt, samt från strandkant till övriga vattendrag krävs tillstånd.

Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor. En korrekt ifylld ansökan förkortar handläggningstiden. Påbörja inte installationen innan anmälan/ansökan blivit behandlad och du fått ett beslut med försiktighetsmått alternativt ett beslut med villkor för tillståndet. Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

Om borrhål placeras närmare fastighetsgräns än 10 meter ska intyg från berörd granne bifogas. Se separat blankett,   hämta blanketten knappen, Hämta blankett.

För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälan eller tillstånd?

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Om installationen utförs inom område med detaljplan inom 100 m från strandkant till ytvattentäkt samt från strandkant till övriga vattendrag krävs i stället tillstånd för anläggningen enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Skicka blanketten?

Om du skriver ut blanketten skickas  den via epost till miljo@soderkoping.se eller via post till: 

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

Följa ärendet på mina sidor?

När du använder denna kan du tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.