Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - ansökan

LÄS MER

Insatser som kan sökas enligt LSS

  • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice i det egna hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet (skolbarnsomsorg)
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  • Daglig verksamhet

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)


Blanketten skickas till:

Sektor Stöd och Omsorg
Storgatan 37
615 32 Valdemarsvik

Personuppgiftsansvarig

Sociala myndighetsnämnden
dataskydd@valdemarsvik.se