Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna som finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808) och som handlar om skydd av områden i och kring havet, insjöar och vattendrag.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. I Söderköpings kommun är strandskyddet i skärgården utökat. 
Inom ett strandskyddsområde får inte

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4.  åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Kom ihåg att ju tydligare samt kompletta handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Avgift för handläggning kommer tas ut av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Ansök via e-tjänst
Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Anmäl via blankett

Vill du istället göra din ansökan via blankett? Använd då följande länk;

Strandskyddsdispens - ansökan

Ärenden som skapas med inskickad blankett går inte att följa på Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
614 80 Söderköping

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa